Irklenčių nuomos sąlygos

1. Nuomininkas pateikdamas užsakymą (rezervuodamas) išreiškia pageidavimą nuomotis irklentę su jos priklausiniais (toliau – Daiktu) ir patvirtina, kad sutinka su šiomis Irklenčių nuomos sąlygomis (toliau – Nuomos sąlygomis) ir kitomis tinklalapyje www.supsup.lt nurodytomis sąlygomis.

2. NUOMOS OBJEKTAS
2.1. Nuomotojas suteikia teisę Nuomininkui laikinai atlygintinai naudotis Daiktu ir jo priklausiniais, atitinkančiais Nuomos sąlygų priede Nr. 1 nurodytas specifikacijas, irklenčių turų, irklenčių nuomos, irklenčių stovyklų paslaugų teikimo metu (toliau – nuoma) žemiau nurodytomis nuomos sąlygomis:
2.2. Daiktas yra išnuomojamas šiomis pagrindinėmis sąlygomis:
Nuomos kaina: rezervacijos patvirtinime ir tinklalapyje nurodyta kaina.
Avansisnis mokėjimas: rezervacijos patvirtinime nurodyta suma, kuri mokama užsakant (rezervuojant) Daiktą. Avansinis mokėjas įskaitomas į nuomos kainą.
Nuomos terminas, Daikto pasiėmimo ir grąžinimo laikas: rezervacijos patvirtinime nurodytas Daikto nuomos terminas, pasiėmimo ir grąžinimo laikas, jeigu Šalys nesusitarė dėl kito Daikto grąžinimo laiko. Nuomininkui vėluojant grąžinti Daiktą, Nuomininkas įsipareigoja už kiekvieną pavėluotą valandą mokėti 10 EUR dydžio baudą.
Daikto naudotojai: Nuomininkas.
Daikto naudojimo teritorija: Lietuvos Respublika.
Jeigu daiktas naudojamas nesilaikant reikalavimų daikto naudotojui ar naudojimo teriroijai ir jeigu Šalys nesusitarė kitaip, Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui 30 EUR dydžio baudą.
Užstato perduotino Daikto perdavimo-priėmimo metu dydis: Nuomotojas turi teisę pareikalauti Nuomininko sumokėti užstatą, kaip įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties, vykdymo užtikrinimą.
Daikto perdavimo Nuomininkui sąlygos, t.y. Nuomotojas įsipareigoja perduoti Daiktą Nuomininkui tokiomis sąlygomis:
Būklė: perduodamas švarus, techniškai tvarkingas, pilnos komplektacijos, tinkamas naudoti pagal paskirtį, nurodytą Nuomos sąlygų priede Nr. 2.
Daiktas: irklentė.
Priklausiniai: irklas, 3 pelekai, krepšys irklentei, rankinė pompa, palaikymo liemenė, irklentės pavadėlis.
Draudimas: Daiktas praradimo, sugadinimo, žuvimo rizikos draudimu Nuomotojo nėra apdraustas.
Daikto grąžinimo Nuomotojui sąlygos, t.y. Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Daiktą Nuomotojui tokiomis sąlygomis:
Būklė: grąžinamas švarus, pilnos komplektacijos su jos priklausiniais ir tokios pat būklės, kokia ir buvo perduodant Daiktą, išskyrus natūralų nusidėvėjimą. Jei Daiktas grąžinamas nešvarus, Nuomininkas įsipareigoja sumokėti 5 EUR dydžio baudą.
Daiktas: irklentė.
Priklausiniai: irklas, 3 pelekai, krepšys irklentei, rankinė pompa, palaikymo liemenė, irklentės pavadėlis.
Jei Daiktas negrąžinamas arba grąžinamas su nevisais arba iš viso be priklausinių – Nuomininkas įsipareigoja mokėti negrąžintų priklausinių vertės dydžio baudą, pagal Nuomos sąlygų priede Nr. 1 nurodytas Daikto ir jo priklausinių vertes.
3. DAIKTO PERDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS
3.1. Daiktas perduodamas Nuomininkui, rezervacijos patvirtinme nurodytu laiku ir vietoje, jei Šalys nesusitarė kitaip. Kartu su Daiktu perduodami reikiami priklausiniai.
3.2. Nuomininkui pereina Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika bei atsakomybė už Daiktu padarytą žalą sau ir/ar tretiesiems asmenims:
3.2.1. Daikto nuomos laikotarpiu: nuo Daikto perdavimo iki Daikto grąžinimo;
3.2.2. Daikto išbandymo metu – nuo to momento, kai Daiktas fiziškai perduodamas Nuomininkui išbandymo tikslais iki Daikto grąžinamo Nuomotojui;
3.3. Jeigu Nuomininkas vėluoja grąžinti Daiktą Nuomotojui, jis privalo apie tai iš anksto bent prieš 4 valandas iki nuomos termino pabaigos įspėti Nuomotoją ir susitarti dėl kito Daikto grąžinimo laiko ar Nuomos termino pratęsimo. Jeigu Nuomininkas per 4 val. nuo nuomos termino pabaigos neinformuoja Nuomotojo apie vėlavimą grąžinti Daiktą, Nuomotojas turi teisę apie Daikto vagystę pranešti policijai.
4. NUOMOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Nuomotojas įsipareigoja:
4.1.1. Išnuomoti Daiktą Nuomininkui šioje Sutartyje, rezervacijos patvirtinime ir www.supsup.lt tinklalapyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
4.1.2. perduoti Nuomininkui visus Daikto priklausinius, kurie yra nurodyti rezervacijos patvirtinime,
4.1.3. pateikti instrukcijas dėl Daikto naudojimo, informuoti Nuomininką apie Daikto trūkumus (jei tokių yra);
4.1.4. Jeigu nuoma neįvyks dėl Nuomotojo kaltės, Nuomininkui grąžinti visą sumokėtą avansinio mokėjimo sumą į Nuomininko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas avansinis mokėjimas arba grynaisiais, jeigu avansinis mokėjimas buvo sumokėtas grynaisiais.
4.2. Nuomotojas turi teisę:
4.2.1. pasiteirauti apie Nuomininko kvalifikaciją ir patirtį naudojant panašius daiktus;
4.2.2. atsiimti Daiktą anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti Daikto paiešką Nuomininkui pažeidžiant šią sutartį, keliant pavojų aplinkiniams (pvz., jei Nuomininkas naudoja Daiktą ne pagal paskirtį, yra gauti pranešimai iš policijos apie padarytas neteisėtas veikas ir pan.).
4.2.3. Reikalauti Nuomininko per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo atlyginti:
4.2.3.1. Nuomotojo patirtus nuostolius ir žalą Daikto ir/ar priklausinių žuvimo arba sugadinimo atveju, vadovaujantis sutarties priede Nr. 1 nurodytomis Daikto ir priklausinių vertėmis;
4.2.3.2. nuostolius, kurių atlyginimo pareikalauja tretieji asmenys ar jų draudimo bendrovės žalos padarymo atveju tretiesiems asmenims:
4.2.4. Reikalauti Nuomininko per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo sumokėti baudas Nuomininkui netinkamai vykdant šią sutartį (pvz., grąžinus Daiktą su ne visais perduotais priklausiniais, viršijus leistiną eksploatacijos normą ir pan.);
4.2.5. mokėjimo momentu pritaikyti nuolaidas ar žemesnes kainas nei buvo nurodyta rezervacijos patvirtinime.
4.2.6. negrąžinti Nuomininkui avansinio mokėjimo sumos, jeigu Nuomotojas neatvyksta į rezervacijos patvirtinime nurodytą vietą ir nurodytu laiku pasiimti nuomojamo daikto.
4.2.7. visą užstatą ar jo dalį panaudoti Daikto priklausinių žuvimo ar sugadinimo, žalos padarymo tretiesiems asmenims, netinkamai vykdomos sutarties baudos taikymo ir kitais sutartyje numatytais atvejais.
4.2.8. Tais atvejais, kai avansinis mokėjimas mokamas grynaisiais, paprašyti nuomotojo patvirtinti savo tapatybę bankiniu pavedimu, pervedant 1 EUR iš savo sąskaitos. Ši suma įskaitoma į nuomos kainą.

5. NUOMININKO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Nuomininkas įsipareigoja:
5.1.1. priimti Daiktą iš Nuomotojo šiose Nuomos sąlygose nurodytomis sąlygomis ir tvarka įsitikinant, kad yra visi būtini su Daikto eksploatavimu susiję priklausiniai;
5.1.2. Nuomotojui sumokėti galutinę nuomos kainą iki daikto paėmimo momento.
5.1.3. nuomos terminu naudotis Daiktu laikantis šios Sutarties sąlygų (pvz., pagal sutartą paskirtį, nurodytoje teritorijoje ir t.t.), atsižvelgiant į jo technines charakteristikas (naudoti Daiktą rūpestingai kaip savo, naudoti tinkamas eksploatacines medžiagas, eksploatuoti Daiktą taip, kaip nurodyta Daikto naudojimo instrukcijoje ir pan.), naudotis laikantis saugumo ir protingumo principų;
5.1.4. sumokėti visas Nuomininkui paskirtas baudas, susijusias su neteisėtu Daikto naudojimu, įskaitant KET, ATPK, BK ir kitų teisės aktų galimais pažeidimais;
5.1.5. saugoti Nuomininkui perduotą Daiktą elgiantis apdairiai ir rūpestingai (pvz., reguliariai tikrinti eksploatacinių medžiagų lygį, jeigu reikalinga, saugiai laikyti Daiktą naudojimo ir nenaudojimo metu, net ir trumpam laikui nepalikti be priežiūros ar nepilnamečių vaikų akivaizdoje. Nuomininkas privalo saugoti Daiktą, jo priklausinius ir dokumentus nuo trečiųjų asmenų ir t.t.);
5.1.6. grąžinti Daiktą laikantis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų (pvz., su nurodytais perduotais priklausiniais, švarų ir pan.) tokios komplektacijos ir techninės būklės, kokios jis buvo išnuomotas, atsižvelgiant į normalų Daikto nusidėvėjimą.
5.1.7. be Nuomotojo leidimo nepernuomoti, nesubnuomoti, jokiais būdais neapsunkinti Nuomotojo teisių į Daiktą;
5.1.8. iš anksto bent prieš 4 valandas iki nuomos termino pabaigos ir visais atvejais ne vėliau nei per 4 val. nuo nuomos termino pabaigos informuoti Nuomotoją apie vėlavimą grąžinti Daiktą Sutartyje sutartu laiku.
5.1.9. sumokėti Nuomotjui galutinę daikto nuomos kainą iki daikto priėmimo.
5.1.10. Esant atitinkamam Nuomotojo reikalavimui:
5.1.10.1. Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo sumokėti Nuomotojo patirtus nuostolius ir žalą Daikto ir/ar priklausinių žuvimo arba sugadinimo atveju, vadovaujantis sutarties priede Nr. 1 nurodytomis Daikto ir priklausinių vertėmis;
5.1.10.2. Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo sumokėti Sutartyje nurodytas baudas už sutartinių prievolių netinkamą vykdymą;
5.1.10.3. Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo kompensuoti trečiųjų asmenų ar kitus Nuomotojo patirtus nuostolius Sutartyje numatytais atvejais.
5.2. Nuomininkas turi teisę:
5.2.1. išbandyti Daiktą prieš priimant Daiktą. Išbandymas yra atliekamas suteikiant Nuomininkui galimybę įsitikinti Daikto tinkamu funkcionavimu ar tinkamumu Nuomininko nurodytam Sutarties tikslui.
5.2.3. atsisakyti Daikto nuomos, t.y. priimti Daiktą, jeigu po Daikto išbandymo yra nustatomi akivaizdūs Daikto techninės būklės ar tinkamumo Nuomininko nurodytam Sutarties tikslui trūkumai, dėl kurių Daikto eksploatavimas: (i) būtų susijęs su numatomais Daikto sužalojimais; (ii) keltų grėsmę aplinkiniams ir/arba pačiam Nuomininkui (iii) numatoma, kad sukeltų tokią situaciją, kad Nuomininkas juo negalėtų naudotis.
6. DAIKTO NAUDOJIMAS
6.1. Daiktas naudojamas pagal šiose Nuomos sąlygose ir jos priede Nr. 2 nurodytas Daikto naudojimo paskirtį ir instrukcijas.
6.2. Daiktą draudžiama naudoti:
6.2.1. Komerciniams tikslams;
6.2.2. Sąlygomis, kurios nesuderinamos su saugiu daikto naudojimu ar žalos pačiam Daiktui nesukėlimu;
6.2.3. Nusikalstamiems ir neteisėtiems veiksmams;
6.2.4. Jeigu Nuomininkas yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai ir galimybei saugiai naudoti daiktą;
6.2.5. Sportiniuose renginiuose;
6.3. Kiekvieną kartą naudodamas Daiktą Nuomininkas privalo kontroliuoti eksploatacinių medžiagų lygį.
6.4. Sugedus Daiktui, remontas turi būti atliekamas tik su Nuomotoju suderintame tokio pobūdžio daiktų techninio aptarnavimo servise ir šalių sutarta būtina apimtimi;
7. VAGYSTĖ, NELAIMINGAS ATSITIKIMAS, DAIKTO PRADARIMAS/ŽUVIMAS, KITI DAIKTO SUGADINIMAI
7.1. Įvykus Daikto praradimui/žuvimui, gaisrui, nelaimingam atsitikimui, kitam sugadinimui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą Daiktui, vagystės atveju, Nuomininkas privalo kuo skubiau apie įvykį pranešti Nuomotojui, policijai, gaisrinei, draudimo įstaigai ar kitoms oficialioms instancijoms, priklausomai nuo sugadinimo masto reikalauti, kad įvykis būtu tiriamas policijoje.
7.2. Policijos ar kitų įgaliotų institucijų dokumentai– yra pagrindas imtis atitinkamų veiksmų prieš trečiuosius asmenis dėl padarytos žalos atlyginimo.
7.3. Nuomininkas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų Nuomotojo interesus, jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta nelaimingas atsitikimas, gaisras ar kitoks sugadinimas. Nuomininkas privalo:
7.3.1. Nedelsiant gelbėti Daiktą, apsaugoti jį nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis, galinčias padidinti nuostolius;
7.3.2. Nedelsiant apie įvykį pranešti policijai ir gauti policijos pranešimą apie įvykį;
7.3.3. Nedelsiant informuoti apie įvykį Nuomotoją.
7.4. Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą Nuomininko turtui ar tretiesiems asmenims, padarytą Daiktu, paliktu be Nuomininko priežiūros.
8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1. Nuomininkas yra visiškai atsakingas Nuomotojui už Daikto praradimą, sugadinimus, gedimus, kurie įvyko dėl Nuomininko tyčinių ar aplaidžių veiksmų.
8.2. Nuomininkas įsipareigoja:
8.2.1. padengti visus nuostolius, padarytus nuomojamam Daiktui sugadinimo atvejais;
8.2.3. Daikto vagystės, nelaimingo atsitikimo, pradarimo/žuvimo ar kitais sugadinimo atvejais, po kurio jis tampa netinkamu naudoti, pilnai apmokėti su daikto atpirkimo susijusias Nuomotojo išlaidas, apmokant visą Daikto vertę, nurodytą sutarties priede Nr. 1.
8.2.4. Daikto priklausinių vagystės, nelaimingo atsitikimo, pradarimo/žuvimo ar kitais sugadinimo atvejais, po kurių jie tampa netinkami naudoti, pilnai apmoka su priklausinių atpirkimo susijusias Nuomotojo išlaidas, apmokant visą priklausinio kainą, nurodytą sutarties priede Nr. 1.
8.3. Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu Daiktu pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai.
9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Kilusius ginčus šalys sprendžia derybų būdu, jei susitarti nepavyksta, ginčai, kylantis dėl Nuomos sąlygų ar su jomis susiję, galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka.
9.2. Nuomos sąlygų dalimi yra laikomas: (i) susirašinėjimas tarp šalių; (ii) suformuoti (t.y. Nuomininko ir rezervacijos sistemos pateikti ar šalių pasirašyti) priedai (užklausos, pranešimai, rezervacijos patvirtinimai).
9.3. Šios Nuomos sąlygos įsigalioja Nuomotojui gavus Nuomininko avansinį mokėjimą ir Nuomininkui el. paštu gavus rezervacijos patvirtinimą.
10. NUOMOS SĄLYGŲ PRIEDAI:
Priedas Nr.1 – Nuomojamų Daiktų techninės specifikacijos ir vertės
Priedas Nr.2 – Saugumo ir nuomojamų daiktų eksploatavimo reikalavimai
11. NUOMININKO PATVIRTINIMAI:
Nuomininkas nurodo, pareiškia ir patvirtina, kad:
– jam buvo suteikta galimybė visapusiškai apžiūrėti Daiktą, jį išbandyti/pasimatuoti;
– jam buvo suteikta visa informacija, susijusi su Daikto eksploatavimu, kurios jis paprašė;
– naudosis Daiktu pagal paskirtį laikydamasis šioje Sutartyje nurodytų sąlygų;
– grąžins Daiktą Sutartyje numatyta laiku ir sąlygomis;
– įdėmiai perskaitė ir susipažino su šios Sutarties sąlygomis.